(2011) Information and background material for the formation of the National Programme for Active Ageing. Slovakia

in Discussion & Reports
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Informatívny a podkladový materiál pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia. Slovakia. This is a wide-ranging and pragmatic background paper of a government expert working group covering all aspects of a national programme for active ageing - "a government policy in relation to the elderly to improve the quality of older people's lives, ensure economic and social security, as well as smooth and happy ageing and old age." It calls for social service organisations to “participate in the creation of appropriate educational programmes for seniors in partnership with the universities of the third age, by organising various lectures in medicine, culture, education according to the interests of older people” and for “ the implementation of special interest educational, cultural and leisure activities for elderly people… [and] the dissemination of good practice in the whole country and training for professionals.” Ide o rozsiahly a pragmatické pozadie papier vládnej expertnej pracovnej skupiny, zahŕňajúce všetky aspekty národného programu pre aktívne starnutie - "predstavuje prezentáciu vládnej politiky vo vztahu k starším obcanom s cielom zlepšit starším ludom kvalitu ich tivota, zabezpecit ekonomickú a sociálnu istotu, ako aj nerušené a spokojné starnutie i starobu do vysokého veku. To volá po sociálnych služieb organizácie "podieľať sa na vytváraní vhodných vzdelávacích programov pre seniorov v spolupráci s univerzitami tretieho veku, prednášky v organizovanie rôznych medicína, kultúra, vzdelávanie v súlade so záujmami starších osôb "a pre" vykonávanie špeciálnych záujmových skupín, vzdelávacie, kultúrne a voľný čas pre seniorov ... [a] šírenia osvedčených postupov v celej krajine a školenia pre profesionálov. "


Bratislava: MPSVR, December 2011,pp.118


http://www.employment.gov.sk/informativny-a-podkladovy-material-pre-tvorbu-npas-nposl-pracovna-verzia-ops-rv-sr-pre-seniorov.pdf

Keywords

Slovakia, active ageing, education, culture and leisure activities, training for professionals