(2010) Changing of the guard: generations in the Netherlands

in Discussion & Reports

Zijn generaties echt zo duidelijk van elkaar te onderscheiden en is er opnieuw, zoals in de jaren zestig, sprake van een generatiekloof? HetSociaal en Cultureel Rapport 2010 brengt eerst in kaart hoe de generaties in gezinnen en families zich ten opzichte van elkaar verhouden. Doen de kinderen het financieel en maatschappelijk beter of juist slechter dan hun ouders? Wat geven ouders hun kinderen mee aan sociaal en cultureel kapitaal? In hoeverre helpen en steunen de generaties in familieverband elkaar?In de publieke discussie gaat het minder om familiale dan om maatschappelijke generaties. Geboortejaargangen die door bepaalde maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in de jeugd een specifiek stempel opgedrukt hebben gekregen. Wat zijn in de twintigste eeuw 'formatieve' ervaringen geweest die generaties een eigen karakter hebben gegeven? Wat betekent dat voor henzelf en voor hun verhouding tot generaties voor en na hen? Is er wel een scherpe scheiding tussen de generaties aan te brengen? Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 563 pg, ISBN: 978 90 377 0505 8, 2010


Are generations really distinct from each other and is there again, as in the sixties, a generation gap? The Social and Cultural Report 2010 first maps out how the generations in families and families relate to each other. Do the children financially and socially better or worse than their parents? What give parents their children to social and cultural capital? To what extent help and support the generations within the family together? In the public discussion is less about family than to social generations. Birth Year sets that have been given. By certain social, political and economic developments in the youth a specific stamp is printed. What in the twentieth century 'formative' experiences generations have given their own character? What does that mean for themselves and their relationship to generations before and after them? Is there a sharp division between the generations to make?


http://www.scp.nl/dsresource?objectid=27175&type=org

Keywords

generations, family relations, social relations