(2008) Values on a Grey Scale: Elderly Policy Monitor 2008

in Statistical surveys

Ouderen lijken de laatste decennia steeds jonger geworden. Veel ouderen van nu zijn fysiek fitter en maatschappelijk actiever dan de ouderen van een halve eeuw geleden. Tegenover dit positieve beeld van ouderdom en ouder worden staan ook somberder beelden van ouderen die op hoge leeftijd hulpbehoevend worden en geïsoleerd raken van de samenleving. Ook de toename van het aantal ouderen in de komende decennia en de financieel-economische gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg en de AOW baren beleidsmakers zorgen. Genoemde veranderingen staan bekend als 'de vergrijzing', en waren voor het kabinet de directe aanleiding zijn visie te geven op het beleid rond ouderen en vergrijzing, hetgeen in 2005 resulteerde in de Nota '64' Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Het kabinet nam zich voor de resultaten van het ouderenbeleid te volgen door middel van een tweejaarlijkse Monitor ouderenbeleid. Deze proefeditie van de Monitor ouderenbeleid 2008 schetst een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van de vergrijzing op de beleidsterreinen: arbeid, inkomen, wonen, gezondheid en zorg. Aan de hand van door het kabinet in 2005 geformuleerde streefwaarden wordt de huidige stand van zaken opgemaakt. De monitor komt in de plaats van de tweejaarlijkse Rapportage ouderen. Dutch: Social Cultural Plan Office (SCP), Den Haag, 148 pg, ISBN 9789037703764, 2008


The elderly seem to have been getting younger and younger in recent decades. Many of today's older people are physically fitter than their counterparts half a century ago. Set against this positive image of old age and ageing are more sombre pictures of elderly people who become needy in their more advanced years and who become isolated from society. The increase in the older population in the coming decades and the consequences this will have for the affordability of care for the elderly and state pensions are a source of concern for policymakers. These changes, collectively referred to as 'population ageing', prompted the Dutch government to set out its views on the policy in relation to the elderly and ageing, culminating in the publication of a government memorandum on policy on the elderly against the background of population ageing, dubbed 'Memorandum 64'. The government expressed the intention of following up the results of its policy on the elderly through an Elderly Policy Monitor, to be published every two years. This trial edition of the Elderly Policy Monitor 2008 paints a statistical picture of the trend in population ageing in the policy domains employment, income, housing, health and care. The present situation is compared with the targets formulated by the government in 2005. The Monitor replaces the biannual 'Report on the Elderly'. Report available in English at: http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2008/Values_on_a_Grey_Scale English: Social Cultural Plan Office (SCP), Den Haag, 136 pg, ISBN 9789037703924, 2008


http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2008/Grijswaarden

Keywords

elderly, social participation, policy, netherlands

Files to download