Το δίκτυο FORAGE

Το πρόγραμμα ForAge

 

Το πρόγραμμα ForAge είναι ένα πολυμερές Ευρωπαϊκό δίκτυο με κεντρικό στόχο την επικοινωνία και τη προώθηση της εμπειρίας της μάθησης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Έχει ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση σε πρότυπα πρακτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών υπήρξαν  πολλές ευρωπαϊκές ανταλλαγές, δραστηριότητες κατάρτισης, σεμινάρια, κοινοτικά προγράμματα και δίκτυα που ασχολούνται με τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το πρόγραμμα  ForAge έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει περαιτέρω αυτές τις πλούσιες εμπειρίες με την ανάλυση και την αξιολόγηση της αξίας και των επιπτώσεων τους, με την ανταλλαγή και τη διάδοση των πληροφοριών, καθώς και με τη δημιουργία ενός νέου δικτύου.

 

Ιστορικό Υπόβαθρο

Η μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη για τα ίδια τα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τα κράτη εντός και εκτός της Ευρώπης. Μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης και μπορεί να προωθήσει την ψυχική και τη φυσική υγεία των ηλικιωμένων ανθρώπων.

Η εκπαίδευση των ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και γενικά στην ευημερία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας εφόσον εμπλουτίζει τη ζωή των ίδιων ατόμων και των κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξετάσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης για να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα της μάθησης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και για να προωθηθούν οι δραστηριότητες αυτές και για άλλα άτομα.

 

Οι ημερομηνίες του προγράμματος

Το πρόγραμμα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

 

Με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη τηε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη τηε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.