Ciele projektu

Cieľom projektu ForAge je vybudovanie siete, ktorá sa stane výlučným zdrojom informácií o aktivitách a projektoch realizovaných v oblasti celoživotného vzdelávania v Európe.

Projekt sa zameriava na podporu šírenia hodnoty celoživotného vzdelávania pre seniorov v zmysle sociálnej inklúzie, účasti a solidarity medzi generáciami  v európskych krajinách.

Cieľom siete záujmových skupín je podpora medzinárodného výskumu, budovanie informačnej základne pre celoživotné vzdelávanie a zlepšenie prístupu k inovatívnym a progresívnym myšlienkam a prístupom v Európe.

Z výročnej správy za druhý projektový rok 2013 vyplynuli nasledovné úlohy:

ForAge bude naďalej aktívnou sieťou, ktorá buduje databázu a verejne dostupnú webovú stránku.

Zároveň by sme chceli:

  • Organizovať podujatia na národnej, regionálnej aj európskej úrovni v spolupráci s ostatnými partnerskými agentúrami, ktoré sa venujú propagácii ďalšieho vzdelávania. Naše najbližšie stretnutie a konferencia sa koná 7. - 8. Novembra v Portugalsku. http://aidlearn.wix.com/forageconference14
  • Riešiť problematické otázky.
  • Spájať a informovať agentúry na všetkých úrovniach v súvislosti s ďalším vzdelávaním.
  • Spolupracovať s ďalšími sieťami a agentúrami EÚ, ktoré propagujú starnutie, seniorov a problematiku ďalšieho vzdelávania.
  • Rozvíjať a rozšíriť členstvo ForAge s cieľom uľahčiť prístup k informáciám a odborným skúsenostiam.
  • Organizovať tréningové aktivity, napr. prostredníctvom nášho spolupracovníka na Cypre. Všetky zainteresované strany, ktoré získali finančné prostriedky prostredníctvom programu Erasmus, by mali využívať číslo PIC.