Aktivity

ForAge Declaration - 15. December 2014

Deklarácia ForAge, ktorá podporuje sieťovanie a vzdelávanie starších s dôrazom na rozvoj vedomostí seniorov, podporuje zabezpečenie lepšej politiky a rozvoj dobrých praxí vo vzdelávaní vo vyššom veku.

Citujeme z deklarácie: "Aktívne starnutie je proaktívny prístup k zlepšeniu kvality života starších ľudí. Všetky Európske spoločnosti ovplyvňuje starnutie a je dôležité podporovať väčšie zapojenie starších ľudí vo všetkých oblastiach života: sociálnej, politickej, ekonomickej, duchovnej, kultúrnej a komunálnej. Kľúčovými k dosiahnutiu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sú edukácia a vzdelávanie vo vyššom veku."

Deklarácia bola podpísaná Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, ako aj Asociáciou UTV na Slovensku.

ForAge 'Lexikon termínov / pojmov z oblasti celoživotného vzdelávania (Later-Life Learning')

ForAge partneri pracovali spoločne na príprave Lexikónu, slovníka pojmov s obsahom cca 100 zvyčajne používaných pojmov v oblasti celoživotného vzdelávania. Finálny dokument je dostupný na: Lexicon of Terms

 

1. - 4.10.2014

Konalo sa rokovanie Európskej federácie starších študentov EFOS na Univerzite v Groningene, Holandsko. Predmetom rokovania bolo prvé projektové stretnutie projektu Erasmus+  (EduSenNet), ktorého koordinátorom bude Univerzita Komenského v Bratislave. Viac informácií o združení EFOS nájdete na stránke Links. 

30. jún 2014

Polročná hodnotiaca správa o aktivitách v oblasti vzdelávania seniorov a rozširovania projektu ForAge obsahovala informácie o rokovaní EFOS (Európskej federácie starších študentov) v Grazi 25. - 27. Apríl 2014, svetový kongres AIUTA v Toulouse v dňoch 2. - 4. Júna 2014 a konferenciu CDV UK "Quo vadit" dňa 25. júna 2014 v Bratislave organizovanú Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Disseminácia projektu mala medzinárodný efekt.

2 - 4. október 2013

Tretie pracovné medzinárodné stretnutie a konferencia v Budapešti

Prezentácia aktivít seniorského vzdelávania na Slovensku

18. december 2012

Hodnotiaca správa

Distribúcia hodnotiacej správy z druhého medzinárodného stretnutia (Limassol, Cyprus) partnerom projektu ForAge.

 

9. november 2012

Pracovný plán pracovného balíka 3 (Tvorba a implementácia siete ForAge)

Diseminácia partnerom projektu.

 

10. – 12. október 2012,  Limassol, Cyprus

II. medzinárodné stretnutie partnerov projektu

Obsahom druhého stretnutia partnerov projektu bol rozvoj pracovného balíka 3 (Tvorba a implementácia siete ForAge) a pracovného balíka 4 (Budovanie a implementácia web stránky a databázy ForAge). Partneri projektu boli informovaní a súčasne konzultovali hodnotiacu správu k aktivitám projektu k danému dátumu (pracovný balík 7).

 

8. – 9. október 2012, Limassol, Cyprus

Medzinárodná konferencia ForAge: "A Society for All Ages. Learning to Live & Learning for Life"

Konferencia ForAge sa uskutočnila na Cypre v období, keď táto krajina plnila funkciu predsedníctva Európskej únie. 56 účastníkom konferencie bol predstavený vývoj celoživotného vzdelávania na európskej i národnej úrovni za účelom výmeny skúseností a znalostí. Zorganizované workshopy: Zapojenie záujmových skupín do celoživotného vzdelávania, Otázky rodovej rovnosti, Poskytovanie hlasu ľuďom vo vyššom veku prostredníctvom vzdelávania.

 

16. august 2012

Forage Newsletter 2

Vydanie v poradí druhého informačného letáku v rámci projektu ForAge.

 

20. júl 2012

ForAge Project Leaflet

Vydanie.

 

28. máj 2012

Riadenie a plánovanie úloh v rámci pracovných balíkov a zosúladenie s kalendárom UK

Diseminácia partnerom projektu.

 

15. máj 2012

Hodnotiaca správa I. medzinárodného stretnutia

Diseminácia partnerom projektu.

 

17. apríl 2012

Vyhodnotenie rámcovej štruktúry projektu

Diseminácia partnerom projektu.

 

14. apríl 2012

Grafická úprava a štruktúra web stránky

Hlasovanie partnerov o kľúčových aspektoch web stránky.

 

15. apríl 2012

Forage Newsletter 1

Vydanie prvého informačného letáku v rámci projektu ForAge.

 

16. marec 2012, Leicester, United Kingdom

Stretnutie – plánovanie databázy a web stránky

Predstavitelia University of Leicester a Association for Education and Ageing sa stretli s partnermi zo spoločností IMBD (Česká republika) a BiaNet (Rakúsko) za účelom spresnenia obsahu web stránky a databázy projektu ForAge a posúdenia úloh a zodpovedností špecifických partnerov.

 

8. – 10. február 2012, Leicester, United Kingdom

I. medzinárodné stretnutie partnerov projektu

Prvé stretnutie partnerov projektu ForAge sa konalo v Leicester vo Veľkej Británii. Z uvedeného miesta je projekt súčasne koordinovaný University of Leicester – Institute of Lifelong Learning v spolupráci s Association for Education and Ageing (AEA). Na University of Leicester pracuje tím pod vedením Jima Soulsbyho.

Na stretnutí bolo prezentovaných 8 pracovných balíkov, ktoré spolu vytvárajú projekt. V rámci stretnutia bol odsúhlasený pracovný plán na obdobie troch rokov, ale predovšetkým na obdobie nasledujúcich 9 mesiacov (pre ktoré sú identifikované priority a zodpovednosti), ďalej boli vypracované a vyjasnené finančné záležitosti, riadenie a zmluvné vzťahy.

Dňa 8. Februára 2012 sa stretnutia zúčastnil primátor mesta Leicester Robert Wann, zástupca rektora University of Leicester profesor Robert Burgess.

 

1. január 2012   Zahájenie projektu ForAge